מס' כרטיס 118304  מדור ומדף: קנב-ו
 
אל אחינו בכל אתר ואתר
עבור מצה ליהדות רוסיא
נדפס באג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב אגרת תלד
ווארשא תרפט []