מס' כרטיס 118305  מדור ומדף: קנב-ו
 
אל ידידנו אנ"ש והתלמידים התמימים,
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
אגרת הנדפסת באג"ק ח"ג אגרת תשיד
ווארשא תרצד