מס' כרטיס 118307  מדור ומדף: קנב-א
 
אל ידידנו אנ"ש הנכבדים יחיו
מכתב ממזכירות אדמו"ר מוהריי"צ אודות י"ב-
יג תמוז ומצורף מאמר "דרשו"
אטוואצק תרצט