מס' כרטיס 118318  מדור ומדף: קנב-ו
 
הוד כבוד ידידי..בנציון קרינפיס
גראדזינסקי, חיים עוזר
דבר גדול התעמולה לשלוח קמח פסח לאחינו [
ברוסיא
ווילנא תרצא