מס' כרטיס 118321  מדור ומדף: קנב-ו
 
דער  גאנצער ווילנער יודענטום!
טאדעלט די מעשה נבלה פון..צייטונג..דער
שבת קוריער.. דרוקען און פארקויפען ..שבת
ווילנא חש"ד