מס' כרטיס 118343  מדור ומדף: קנב-ט
 
הן איש אחד מתושבי קהלתנו הי"ו
מרגליות יפה שלזינגר, מרדכי בר"ש
היתר לישא אשה על אשה שנתטית. ובסופו חותם
בכתב יד, ה"ר יהושע לעפקאוויטש
3 עמודים
טירנוי תרצג