מס' כרטיס 118360  מדור ומדף: קנב-י
 
דעת תוה"ק
שלא למסור הילדים לבתי הלימודים החדשים
בחתימת בד"צ למקהלות האשכנזים בראשות
ה"ר יוסף חיים זונענפעלד
ירושלים תרצא