מס' כרטיס 118413  מדור ומדף: קנב-י
 
העלפט צוריק אויף שטעלין אונזער תורה
פעסטונג.
ישיבת הבחורים ובית התבשיל תורה ויראה
ירושלים חש"ד