מס' כרטיס 118418  מדור ומדף: קנב-י
 
בונה ירושלם ה'
לשנה טובה תכתבו ותחתמו
ועד משמרת הקדש בירושלים תובב"א
מגבית. בחתימת הראש"ל ובית דינו ועוד
ירושלים תרסט