מס' כרטיס 118420  מדור ומדף: קנב-י
 
אחים אהובים ויקראים די בארעא קדישא
ועד הישיבות בארץ ישראל
מגבית בחתימת ועדי השכונות ומוסדות
ירושלים תרצב