מס' כרטיס 118424  מדור ומדף: קנב-י
 
אזהרה חמורה
מטעם רבותינו הגאונים והצדיקים
בקשר עם פרסום הרשימה של ועד הלאומי
שאסור ע"פ ד"ת ..להיות חבר לעדה זו
ירושלים חש"ד