מס' כרטיס 118483  מדור ומדף: קנב-י
 
לא תסיג גבול רעך
שלא לשנות קופת רמבעה"נ לשום צדקה שבעולם
בלה"ק ובאידיש.
ירושלים תרסד