מס' כרטיס 118484  מדור ומדף: קנב-תת
 
אנחנו בני ישראל החתומים מטה
הננו מודיעים כי שינוי לוח השנה האזרחי
בצרוף יום החלק יגרום נזק חמרי ומוסרי עך
מאד ליהודים שבכל העולם
טופס לחתימות
חמ"ד חש"ד