מס' כרטיס 118491  מדור ומדף: קנב-י
 
למען הטהרה והבריאות בארץ ישראל
6 עמודים בלה"ק ובאידיש
ירושלים חש"ד