מס' כרטיס 118494  מדור ומדף: קנב-ר
 
אל אחינו די בכל אתר ואתר
בדבר שילוח חבילות לאחינו ברוסיא.
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
ריגה תרצא
2 עלונים בגודל שונה