מס' כרטיס 118502  מדור ומדף: קנב-י
 
דא היא תעודת ופקודת הקדש של עט"ר
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
מכתבו לאחר ביקור בכולל חב"ד. נדפסה באג"ק
ח"ב אגרת תנג
ירושלים תרפט