מס' כרטיס 118503  מדור ומדף: קנב-י
 
גאוני ארץ על המזרחי
לרגלי התעמולה שלהם בעד ה"ועד הלאומי"
ובו גם מכתב אדמו"ר מוהריי"צ
ירושלים חש"ד