מס' כרטיס 118507  מדור ומדף: קנב-י
 
יום י"ב תמוז חג קדש לכלנו!
ישיבת תורת אמת ירושלים
ביום השנים עשר לחדש תמוז דנא יום השנה
שבו פדה ד' עת עבדו רוח אפנו.. כ"ק אדמו"ר
יוסף יצחק שניאורסאהן שליט"א מליובאוויטש
קבעוהו גאוני וצדיקי הדור ליום שמחה וגילה
ירושלים תרפח