מס' כרטיס 118509  מדור ומדף: קנב-י
 
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו!
הנהלת כולל חב"ד בעיה"ק ירושלים תובב"א
מטעם רבני וגאוני אנ"ש..נקבעו הימים יב-יג
לחדש תמוז .גאולתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
ליומא הלולא רבא
ירושלים תרפח