מס' כרטיס 118510  מדור ומדף: קנב-י
 
מבשר טוב משמיע שלום
הנהלת כולל חב"ד בעיה"ק ירושלים תובב"א
עלה בידינו לאחד שוב את כוללנו
ירושלים חש"ד