מס' כרטיס 118515  מדור ומדף: קנב-י
 
אבל כבד
..יום ב' ..יב שבט מתאספים בביהכ"נ חב"ד
מוקירי..אדמו"ר יוסף יצחק שניאורסאהן
שנסתלק ביום ש"ק פ' בא בעיר ברוקלין
ירושלים תשי
כולל חב"ד.ישיבת תורת אמת. בית הכנסת חב"ד