מס' כרטיס 118519  מדור ומדף: קנב-י
 
יתומים היינו ואין אב
הנהלת כולל חב"ד בעיה"ק ירושלים תובב"א
אבינו נשיאנו הגדול ..האדמו"ר מליובאוויטש
מרן יוסף יצחק שניאורסאהן נתבקש בישיבה של
מעלה ביום ש"ק פ' בא י' שבט
ירושלים תשי