מס' כרטיס 118524  מדור ומדף: קנב-י
 
ברכת ד' עליכם מהררי קודש
קוק, אברהם יצחק הכהן
זוננפלד, יוסף חיים
לקבוע את יום י"ב תמוז לתמיכה במוסדות כ"ק
אדמו"ר יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש
ירושלים תרפח
2 עמודים בלשון קודש ובאידיש