מס' כרטיס 118532  מדור ומדף: קנב-כ
 
הזמנה לחתונה
רויזענבוים, יצחק יעקב ב"ר אברהם הערש
עב"ג גיטל רבקה ב"ר יהושע וואדינסקע
ה' בחדש אדר תרפ"ז בעיר פארציוו
כעלם תרפז