מס' כרטיס 118534  מדור ומדף: קנב-ל
 
בעקאנטמאכונג!
פישער, אברהם יוסף
א ווינדערליכע סגולה צי אללע מיני ישועות
מסייע זיין צום דרוקען א ספר פון ר'
לייבוש חריף אב"ד פלאצק ופראגא
לודז חש"ד