מס' כרטיס 118543  מדור ומדף: קנב-ת
 
אויפרוף
ישיבות תל אביב תומכי תמימים. אחי תמימים
און בני תמימים. צו אונזערע ברידער און
שוועסטער אין אמעריקע. באידיש ואנגלית
תל אביב חש"ד