מס' כרטיס 118546  מדור ומדף: קנב-ת
 
דין וחשבון של הועד לעזרה תכופה
ליהודי רוסיא בתל אביב
מהתחלת המפעל אדר תרצ"ג עד ניסן תרצ"ד
עם קטעי מכתבים שנתקבלו ע"ש הועד
תל אביב תרצד []