מס' כרטיס 118551  מדור ומדף: קנב-מ
 
אל כבוד אחב"י נדיבי העם תושבי עשרה
גלילות דכוללנו יצ"ו ה' עליהם יחיו
כוללת מונקאטש ועשרה גלילות
תמיכה לבנין בתים על מגרש הכלל בירושלים
מונקאטש תרפה