מס' כרטיס 118552  מדור ומדף: קנב-מ
 
אזהרה נחוצה מגדולי הדור והרבנים
מכמה מדינות יצ"ו (נגד האגודה)
מונקאטש חש"ד
פגום