מס' כרטיס 118557  מדור ומדף: קנב-ק
 
2 עלונים בענין קביעת מחירים מפני היוקר
אנחנו ביד"צ דק"ק קראקא וק' פאדגורזע
נתאספנו לפקח..להוזיל המקחים
אור עש"ק וישלח עטר"ת לפ"ק
הן כבר נתפרסם לכל בני עירנו כרוזינו
בקביעת מחיר הבשר
עש"ק וישב עטר"ת
בד"צ דקראקא ופאדגורזע. בלה"ק ובאידיש
קראקא תרעט
בעלון הראשון נעשו שינויים בכתב יד עבור
הדפסה בעיר אחרת