מס' כרטיס 118563  מדור ומדף: קנב-פ
 
איין אויפרוף צום יידישן פאלק,
מיין שטימע דאף אפקלינגען אין דער גאנצער
וועלט! איך אפעליר צו אייך צום פערטן מאל
וועגראווסקי, נתנאל
פאריז תשיג