מס' כרטיס 118567  מדור ומדף: קנב-פ
 
א  טרייסט פאר דעם יידישן פאלק!
וועגראווסקי, נתנאל
פאריז תשכ