מס' כרטיס 118585  מדור ומדף: קנב-מ
 
אחינו בני ישראל!
העתקות תורף האיסורים והמחאות ממכתבי
הרבנים.. ע"ד השטאטוטען והקהל שנעשו שלא
כדת תוה"ק
מונקאטש תרפה
4 ע'.