מס' כרטיס 118599  מדור ומדף: קנב-י
 
טלגרמה מאת כ"ק אדמו"ר מרן שליט"א
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
אל בא כחו ה"ר שיל"א אודות אמירת מזמור כ
בימים שאין אומרים תחנון לאחר התפלה
ירושלים תשד