מס' כרטיס 118608  מדור ומדף: קנב-ת
 
הודעה להורים
מחלקת החנוך של כנסת ישראל בארץ ישראל
נפתחים בתי ספר מזרחיים חדשים
תל אביב תרצו