מס' כרטיס 118646  מדור ומדף: קנב-ת
 
ועדת מחזיקי הדת ע"י התאחדות המעמד
הבינוני . הננו מתכבדים למסור תוכן הדו"ח
של אסיפתנו בנוכחות ב"כ של 21 בתי כנסיות
תל אביב תרץ