מס' כרטיס 118699  מדור ומדף: קנב-ר
 
איינלאדונג
פאריין מושב זקנים אין ריגע
ארדנטלעכער אלגעמיינער פארזאמלונג
מוצש"ק כ מרחשון
ריגא תרצג