מס' כרטיס 118703  מדור ומדף: קנב-י
 
לאחינו בית ישראל בארץ ישראל!
אליעזרוב, שלמה יהודה ליב
בא כח אדמו"ר מרן שליט"א מליובאוויטש
בסעודה באחרון של פסח העבר אמר כ"ק
השעה אומרת כי מוכרחים לטהר את האויר
נוסדה חברת משניות בעל-פה
ירושלים תשב