מס' כרטיס 118706  מדור ומדף: קנב-י
 
בקשה מאת כ"ק אדמו"ר מרן שליט"א
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
מכתב על התייסדות חברת תהלים עולמית
מתפרסם ע"י כולל חב"ד בחתימת הרשיל"א
ירושלים תשב