מס' כרטיס 118709  מדור ומדף: קנב-י
 
אגרת הקודש
שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)
אודות ישיבת תורת אמת
נדפס באג"ק ח"ב אגרת שי
ירושלים חש"ד