מס' כרטיס 118715  מדור ומדף: קנב-נ
 
וויכטיגע נייעס!
אונטער די פריערשאפט פון מרכז לעניני חנוך
..איז אויך אין נוארק געעפענט געווארן..
היברו סקול פאר מיידלאך "בית שרה"
נוארק תשד