מס' כרטיס 118717  מדור ומדף: קנב-מ
 
אידישע עלטערען!
גיט אייערע קינדער א תורה טרייע ערציהונג!
שיקט אייערע קינדער אין ליובאוויטשער
ישיבה קטנה
מונטריאל תשה