מס' כרטיס 118721  מדור ומדף: קנב-נ
 
איבערראשיענדע נייעס פאר מאנטרעאלער
אידן! פאראקיאל היי סקוהל ..צום נייעם יאר
מונטריאל תשד
אידיש ואנגלית