מס' כרטיס 118731  מדור ומדף: קנב-ר
 
הודעה משמחת
אושפזאי, מנחם יהודה הלוי
על פתיחת "ישיבה לצעירים"
רמת גן חש"ד