מס' כרטיס 118755  מדור ומדף: קנב-תת
 
די  געזעצליכע שוועריקייטען פאר אידישע
פרויען (אייניגע באמערקונגען)
האנדס, ל.
אודות נשים מעוגני גט. עלון בן 4 עמודים