מס' כרטיס 118759  מדור ומדף: קנב-ר
 
אל כבוד ידידנו היקרים והנעימים
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
מכתב קריאה לעזרת ישיבת תו"ת
רוסטוב תרפא
מימיוגרף.