מס' כרטיס 118760  מדור ומדף: קנב-ר
 
אל ידידנו אנ"ש שי' די בכל אתר ואתר
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
להשתתף בבנין אהל על קבר אדמו"ר מוהרש"ב
רוסטוב תרפד
מימיוגרף