מס' כרטיס 118761  מדור ומדף: קנב-ר
 
אל ידידנו אנ"ש והתמימים יחי'
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
היום שלש שנים מיום אשר נפתחו השמים ..
רוסטוב תרפג