מס' כרטיס 118777  מדור ומדף: קנב-פ
 
אל כבוד מעלתך אדוני הנכבד
לוריא, נחמיה ב"ר ישראל
מקבל הזמנות בתור חרש אמן לכתוב עברי
אשורי על פרכיות, מעילי ס"ת שקי טו"ת ועוד
פטרבורג חש"ד