מס' כרטיס 118791  מדור ומדף: קנב-ד
 
באריכט פון דער מצה קאמיסיע בא דער
דאוגאוופילער יידישער קהלה
פארן 1936-1935טן יאר
דוינסק תרצה-ו